آب آشامیدنی تصفیه شده، لاورژی

لاورژی برندی است که می‌خواهد مخاطبانش زندگی شادابی را تجربه کنند و جامعه سرشار از طراوت و خوشی ها باشد، این محصول برگرفته از بهترین منابع آب و عاری از هر گونه ناخالصی و مواد مضر و با حداقل نیترات، در دسته بندی های ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی لیتر به مصرف کنندگان محترم ارائه شده است.
لاورژی با استفاده از فناوری  FDS  در میکروب زدایی توانسته است با رساندن میکروب ها به ۰٫۰% بعنوان آبی مناسب برای همه گروه های سنی ، از نوزاد تا افراد مسن در بازار ایران معرفی گردد ، درحالیکه حداکثر مجاز استاندارد ۱cfuدر ۲۵۰ میلی لیتر می باشد.

نیتــرات از جملــه عوامــل آلاینــده آب اســت و  عوارض استفاده از نیترات در مدت زمان طولانی شامل کاهش اسید معده ، کمبود آنزیم ، کاهش هموگلوبین های طبیعی خون ، افسردگی ، تاثیر بر سیستم عصبی و  زمانیکه غلظت آن بالای ۷۰۰ %باشد سبب مرگ خواهد شد ،کــه حــذف یا کاهش آن از آب بــرای کاهــش آلودگــی و جلوگیــری از آســیب بــه حیــات موجــودات زنــده امــری ضروری محســوب میشــود.

محصولات لوکس آب لاورژی با ویژگی حداقل نیترات که بر اساس استاندارد “سازمان جهانی بهداشت” میزان مجاز نیترات در آب آشامیدنی را ۵۰ میلی گرم بر لیتر تعریف کرده است  به واحد ۲٫۳ میلی گرم  بر لیتر کاهش داده است و نوید بخش حفظ سلامتی و الهام بخش زیبایی می باشد.
 لاورژی باشعار “باهم برای زیبایی” ماموریت خود را در جهت تحقق این اهداف به پیش خواهد برد.

شبکه های اجتماعی